VIBORG KUNSTFORENINGS VEDTÆGTER

1:       Navn og hjemsted:

Viborg Kunstforening, Viborg.

§ 2:       Formål:

At arrangere udstillinger samt i mindre omfang foredrag, filmforevisninger og udflugter med kunstnerisk indhold.

At købe kunstværker og kunstbøger m.m. til bortlodning blandt medlemmerne.

§ 3:       Medlemsforhold:

Medlemmer er alle, som betaler årskontingent, – i form af personligt medlemskab, parmedlemskab, ungdomsmedlemskab eller firmamedlemskab.

Et parmedlemskab og et firmamedlemskab har 2 lodder ved den årlige bortlodning af indkøbte kunstværker, øvrige medlemskaber har 1 lod. Et medlem, der har vundet, deltager ikke i lodtrækningen det følgende år. bortlodningen finder sted ved den ordinære generalforsamling.

§ 4:       Kontingent:

Årskontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales forud i januar måned.

§ 5:       Regnskab:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 6:       Ordinær generalforsamling:

Afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og varsles skriftligt til medlemmerne senest 14 dage forinden. Der aflægges formandsberetning og regnskabet fremlægges til godkendelse. Der vælges medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Hvert år afgår skiftevis 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Generalforsamlingens referat underskrives af sekretær og dirigent.

Alle afstemninger – vedtægter undtaget – afgøres ved simpelt flertal. Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt kontingent året før. Til vedtagelse af beslutninger, der vedrører ændringer i vedtægterne, kræves, at 1/10 af foreningens medlemmer er mødt og har deltaget i afstemningen, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringsforslaget. Kan forslag til vedtægtsændringer ikke afgøres således, indkaldes inden 14 dage til ny generalforsamling. På denne kan forslag vedtages med flertal af mindst 2/3 af de afgivne stemmer uanset antal fremmødte medlemmer og stemmedeltagelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt til bestyrelsen inden 15. Januar.

§ 7:      Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når enten bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer fremsætter ønske herom, og skal da afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsættelse og indvarsles skriftligt mindst 7 dage forinden.

§ 8:       Bestyrelsen:

Består af 6 medlemmer, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved afstemninger med stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, vælger bestyrelsen den sup- pleant, der skal afløse indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne. Indkøb af kunstværker bestemmes ved almindelig flertalsafgørelse i bestyrelsen.

§ 9:         Foreningens opløsning:

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele Viborg Kommune. Vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling 20. november 1941 og senest ændret på generalforsamlingen 23. februar 1999